Režim dne


Denní program má vyvážený poměr řízených a neřízených činností, aktivity a odpočinku.

Program má strukturu každodenní činnosti, práci a hru tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje.

Je připraven vždy se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje si i zohlednit náladu dětí. Nižší počet dětí nám, na rozdíl od vícetřídních mateřských škol, umožňuje realizovat individuální, zajímavý a smysluplný koncept vzdělávání. 


6.00 - 9.00         hravé a individuální činnosti, komunikační kruh, cvičení, svačina 

9.00 - 9.30         dopolední činnosti

9.30 - 11.30         pobyt venku

11.30 - 12.00       oběd

12.00 - 14.30      odpočinek na lůžku, individuální a klidové činnosti, svačina

14.30 - 16.30      odpolední činnosti a hry, pobyt venku


Příchod dětí a hry

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s učitelkou a s ostatními dětmi. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje.

Ranní kruh

Po volných hrách si děti sesednou do kruhu, který je situován do herny. Cílem ranního kruhu je přivítání a sdílení zážitků, pocitů, názorů, dojmů...Zde se seznámí s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů, stmeluje, všichni jsou jeho součástí, nikdo není nadřazený ani podřízený. Kruh je symbolem rovnosti. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti a o to nám jde. Rozvíjet empatii, poznávat samy sebe, získávat sociální zkušenosti. Kruh je také místem pro nácvik básní, říkadel, hádanek, poslech pohádek nebo řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech, kde se hodnotí (pochvala, povzbuzení).

Tělovýchovná chvilka

Po ranním kruhu si zpravidla zacvičíme. Skladbu cvičení volí učitelka nebo se na ni podílí i děti. Zařazujeme lokomoční činnosti ( chůze, běh, lezení, skoky), zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, na nářadí, pohybové hry apod. Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost a psychické uvolnění.

Svačina

Kolem půl deváté mají děti připravenou svačinu. Po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou, co je připraveno na servírovacím stolku. Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti.

Doba jídla je rozvržena do 30 minut, což umožňuje jíst postupně (část dětí svačí, část může pracovat na nabízených činnostech co nestihly).

Činnost na dané téma

Dítě si může vybrat z nabízených činností a tím podporujeme :

  • aktivní účast
  • zájmy dětí
  • tvořivost a myšlení
  • prožitek (vedeme děti k prožitkům, povzbuzujeme jejich radost z prožitého a poznaného)

Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Vždy je dbáno na soukromí dětí, zároveň mají možnost pracovat v různě velkých skupinách i individuálně. Respektujeme vlastní tempo dítěte.

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou hodnotit jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se naučily, s kým spolupracovaly, kdo jim popř. pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého vyjadřování a posiluje sociální vztahy.

Pobyt venku

Doba pro pobyt venku je plánovaná. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým, námětovým hrám, k poznávání přírody. Pobyt venku využíváme k počátkům zdravého života. Děti se učí ekologické výchově ( přírodu poznávat, užívat a chránit ji). Děti jsou každodenně venku, kromě nepříznivých klimatických podmínek.

Hygiena, oběd

Oběd je příležitostí k uspokojování biologické potřeby , ale i k získávání sociální a kulturní zkušenosti.. Děti jsou vedeny pokud možno k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem. Každé dítě má možnost jíst vlastním tempem. Skladba jídelníčku zaručuje zdravou, plnohodnotnou a vyváženou stravu. mezi podávanými pokrmy je zachován dostatečný interval.

Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, dětskou hudbu, někdy si chtějí povídat. Tolerujeme i sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízeny tiché činnosti (kreslení, prohlížení knížek, puzzle apod.) s dodržováním pravidla - hraj si tak, abys nerušil kamarády.

Odpolední činnosti

Odpoledne si děti vybírají činnosti dle vlastní volby do odchodu domů.